Ład korporacyjny

Zdjęcie kasków ochronnych z nadrukiem ERBUD.

Chcemy, aby Grupa ERBUD była tym rodzajem organizacji, o której mówi się, że to „dobrze poukładana firma”. Nie tworzymy zasad dla samego ich tworzenia, nie pasjonujemy się biurokracją, ale wiemy, że potrzebujemy jasnych zasad, które kształtują nas dzisiaj na przyszłość.

Dariusz Grzeszczak, prezes zarządu Grupy ERBUD

Co znajdziesz w dziale
ład korporacyjny

Zgodność

Zdjęcie grupowe pracowników ERBUD.

Wiemy, że aby przedsiębiorstwo tej wielkości i skali jak nasza Grupa działało dobrze, potrzebuje jasnych procedur, mądrych i przestrzeganych polityk oraz wartościowych, wnoszących realną zmianę kodeksów. Takie właśnie dokumenty tworzymy, a ich zapisy obowiązują całą organizację, wszystkich pracowników oraz łańcuch dostawców i partnerów biznesowych.  

Fundamenty naszego ładu korporacyjnego tworzą m.in.:  

 • Kodeks dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021 
 • Statut ERBUD 
 • Regulaminy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej oraz Zarządu 
 • Regulamin Komitetu Audytu 
 • Regulamin Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
 • Polityka wyboru biegłego rewidenta 
 • Polityka wynagrodzeń organów spółki 
 • Polityka dywidendowa 
 • Polityka różnorodności Zarządu i Rady Nadzorczej 
 • Polityka sponsoringowa  
 • Regulamin anonimowego zgłaszania naruszeń 
 • Polityka Przeciwdziałania Nierównemu Traktowaniu 
 • Polityka Praw Człowieka  
 • Polityka Antykorupcyjna (przyjęta styczeń 2023) 
 • Regulamin zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi 

Wartości

Zdjęcie trzech kobiet

Chcemy razem podążać w tym samym kierunku i dokonywać wielkich osiągnięć. Aby to zrealizować, potrzebujemy zrozumienia wartości, które kształtują naszą kulturę. Filary naszych wartości to ODPOWIEDZIALNOŚĆ, INNOWACYJNOSĆ, BEZPIECZEŃSTWO:  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, czyli m.in.: 

 • doceniamy wiedzę pracowników 
 • umożliwiamy rozwój zawodowy 
 • budujemy przyjazne środowisko pracy 
 • szanujemy różnorodność i odmienność opinii 
 • traktujemy wszystkich równo, uczciwie, z godnością i szacunkiem 
 • nie akceptujemy dyskryminacji  
 • promujemy otwartość i zaangażowanie 
 • zapewniamy ochronę informacji i danych 
 • przeciwdziałamy korupcji  
 • nie finansujemy partii politycznych 
 • prowadzimy rzetelną dokumentację biznesową 
 • unikamy konfliktu interesów 

INNOWACYJNOŚĆ, czyli m.in.:

 • rozpoznajemy biznesowe i technologiczne trendy 
 • dostarczamy produkty oparte na najlepszych technologiach 
 • rzetelnie testujemy nowatorskie rozwiązania 
 • chronimy środowisko naturalne 

BEZPIECZEŃSTWO, czyli m.in.:

 • bezpieczna praca to priorytet 
 • minimalizujemy zagrożenia 
 • pracujemy zgodnie z zasadami BHP 
 • szkolimy pracowników z zakresu bezpieczeństwa 
 • przestrzegamy praw człowieka 
 • nie tolerujemy pracy dzieci, przymusowej lub obowiązkowej.

Etyka i przeciwdziałanie korupcji

Nie ma w naszej organizacji cienia tolerancji, patrzenia przez palce czy zrozumienia dla najmniejszych nawet przejawów dyskryminacji, korupcji, molestowania, mobbingu czy łamania praw człowieka. Zasada jest prosta – kto chce pracować lub współpracować z naszą Grupą, musi przestrzegać naszych zasad. Bez wyjątków. 
Filary etyczne Grupy ERBUD tworzą:  

 • Kodeks Etyki 
 • Polityka Praw Człowieka i praw pracowniczych 
 • Polityka Antykorupcyjna  
 • Polityka Zarządzania Różnorodnością 
 • Polityka Bezpieczeństwa Informacji 
 • Regulamin Zgłaszania Naruszeń. 
Zdjęcie dwóch mężczyzn w kaskach ochronnych z nadrukiem ERBUD.
Zdjęcie mężczyzny na terenie budowlanym.

Nasze etyczne zobowiązania ujęliśmy w Kodeksie Etyki, dokumencie spójnym dla całej Grupy ERBUD. Kodeks opisuje filary naszej długofalowej strategii, elementy, które są dla nas ważne od zawsze i które stanowią podstawę naszego działania.  

Zarządzanie ESG

Zdjęcie dziecka w kasku ochronnym z nadrukiem ERBUD.

Strategia ESG Budujemy Bezpiecznie jest zintegrowana z naszą strategią biznesową, co pozwala na spójne kierunki rozwoju całej Grupy. Kontrolę nad zrównoważonym rozwojem sprawuje zarząd. W jego kompetencjach leży podejmowanie decyzji i zatwierdzanie strategicznych kierunków rozwoju ESG w organizacji. Za bezpośrednią realizację celów określonych w Strategii ESG odpowiada powołany w 2022 roku Komitet ESG koordynowany przez kierowniczkę ESG. W skład Komitetu wchodzi czterech członków reprezentujących poszczególne piony, a przewodniczym jest prezes zarządu.