Ład korporacyjny

Zdjęcie kasków ochronnych z nadrukiem ERBUD.

Chcemy, aby Grupa ERBUD była tym rodzajem organizacji, o której mówi się, że to „dobrze poukładana firma”. Nie tworzymy zasad dla samego ich tworzenia, nie pasjonujemy się biurokracją, ale wiemy, że potrzebujemy jasnych zasad, które kształtują nas dzisiaj na przyszłość.

Dariusz Grzeszczak, prezes zarządu Grupy ERBUD

Co znajdziesz w dziale
ład korporacyjny

Zgodność

Jesteśmy częścią zmiany. Z uwagą obserwujemy i wdrażamy oczekiwania regulatorów, rynku i interesariuszy dotyczące kwestii zrównoważonego rozwoju. Przygotowujemy się na nowe standardy sprawozdawczości, wzmacniamy rolę interesariuszy w opiniowaniu negatywnego wpływu, ryzyk i szans oraz nieustannie pracujemy nad zgodnym z ESG zarządzaniem naszym łańcuchem wartości. W 2023 roku rozpoczęliśmy również prace nad naszą strategią dekarbonizacji oraz kompleksowymi procedurami należytej staranności.

Wiemy, że aby przedsiębiorstwo tej wielkości i skali jak nasza Grupa działało dobrze, potrzebuje jasnych procedur, mądrych i przestrzeganych polityk oraz wartościowych, wnoszących realną zmianę kodeksów. Takie właśnie dokumenty tworzymy, a ich zapisy obowiązują całą organizację, wszystkich pracowników oraz łańcuch dostawców i partnerów biznesowych.  

Wartości

Zdjęcie trzech kobiet

Chcemy razem podążać w tym samym kierunku i dokonywać wielkich osiągnięć. Aby to zrealizować, potrzebujemy zrozumienia wartości, które kształtują naszą kulturę. Filary naszych wartości to ODPOWIEDZIALNOŚĆ, INNOWACYJNOSĆ, BEZPIECZEŃSTWO:  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, czyli m.in.: 

 • doceniamy wiedzę pracowników i umożliwiamy rozwój kompetencji
 • wynagrodzenia uzależniamy od czynników merytorycznych
 • szanujemy różnorodność i odmienność opinii
 • pracowników traktujemy równo i uczciwie
 • zapewniamy dostęp do awansów
 • nie akceptujemy dyskryminacji, molestowania oraz znęcania się psychicznego i fizycznego
 • potrafimy przyznać się do błędów
 • szanujemy prawa pracowników
 • reagujemy na zachowania niezgodne z wartościami i regulacjami
 • jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo informacji
 • przeciwdziałamy korupcji
 • prowadzimy biznes odpowiedzialnie
 • jesteśmy odpowiedzialni za mienie i chronimy elementy majątku

INNOWACYJNOŚĆ, czyli m.in.:

 • nowoczesne produkty opieramy na nowoczesnych technologiach
 • rzetelnie testujemy nowatorskie rozwiązania
 • budujemy w sposób zrównoważony, ekologiczny, oszczędny i z poszanowaniem środowiska naturalnego
 • nieprzerwanie pracujemy nad poprawą wyników w zakresie ochrony środowiska
 • przestrzegamy przepisów BHP i dotyczących ekologii

BEZPIECZEŃSTWO, czyli m.in.:

 • bezpieczna praca to dla nas priorytet
 • działamy w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
 • naszym celem jest zupełna eliminacja wypadków ciężkich i śmiertelnych
 • dbamy o szkolenia BHP
 • nie tolerujemy żadnych form pracy dzieci, pracy przymusowej i obowiązkowej
 • szanujemy prawo pracowników do zrzeszania się.

Etyka i przeciwdziałanie korupcji

Nie ma w naszej organizacji cienia tolerancji, patrzenia przez palce czy zrozumienia dla najmniejszych nawet przejawów dyskryminacji, korupcji, molestowania, mobbingu czy łamania praw człowieka. Zasada jest prosta – kto chce pracować lub współpracować z naszą Grupą, musi przestrzegać naszych zasad. Bez wyjątków. 
Filary etyczne Grupy ERBUD tworzą:  

 • Kodeks Etyki 
 • Polityka Praw Człowieka i Praw Pracowniczych 
 • Polityka Antykorupcyjna  
 • Polityka Bezpieczeństwa Informacji 
 • Regulamin Zgłaszania Naruszeń. 
Zdjęcie dwóch mężczyzn w kaskach ochronnych z nadrukiem ERBUD.
Zdjęcie mężczyzny na terenie budowlanym.

Nasze etyczne zobowiązania ujęliśmy w Kodeksie Etyki, dokumencie spójnym dla całej Grupy ERBUD. Kodeks opisuje filary naszej długofalowej strategii, elementy, które są dla nas ważne od zawsze i które stanowią podstawę naszego działania.  

Zarządzanie ESG

Zdjęcie dziecka w kasku ochronnym z nadrukiem ERBUD.

Strategia ESG Budujemy Bezpiecznie jest zintegrowana z naszą strategią biznesową, co pozwala na spójne kierunki rozwoju całej Grupy. Kontrolę nad zrównoważonym rozwojem sprawuje zarząd. W jego kompetencjach leży podejmowanie decyzji i zatwierdzanie strategicznych kierunków rozwoju ESG w organizacji. Za bezpośrednią realizację celów określonych w Strategii ESG odpowiada Komitet ESG koordynowany przez kierowniczkę ESG. W skład Komitetu wchodzi czterech członków reprezentujących poszczególne piony, a przewodniczym jest prezes zarządu.